Rezerva fir nylon Black+Decker – A6226

    Rezerva fir nylon Black+Decker – A6226 Black and Decker